מודלים להפעלת קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות בחינוך

מודלים ותנאי סף להפעלת קהילות מורים מקצועיות לומדות

קיימים מודלים שונים להפעלת קהילות מקצועיות לומדות. הוגדרו שלושה מודלים אשר יוכרו ויתוקצבו על ידי משרד החינוך.

מודלים ותנאי סף להפעלת קהילה מקצועית לומדת דיסציפלינרית

מודל ג'
קהילה וירטואלית אסינכרונית
מודל ב'
קהילה בודדת
מודל א'
קהילה רשתית/מניפה
זהות/מאפיין הקהילה
* את הקהילה מנחים שלושה מובילים:
מוביל 1 - מומחה תוכן;
מוביל 2 - מורה בפועל אשר השתתף/משתתף בקורס למובילי קהילות וירטואליות;
מוביל 3 - מומחה לקהילות ברשת.
כל המנחים מתורגלים בסביבת עבודה מתוקשבת
* לפחות מוביל אחד בקהילה הוא מורה מוביל בתחום הדיסציפלינה של הקהילה, ולפחות אחד הוא בעל הכשרה בהובלת קהילות.
* הנחיית הקהילות מתבצעת ע"י מוביל בודד או שניים שמנחים בשיתוף פעולה.
* לפחות מוביל אחד בקהילה הוא מורה מוביל בתחום הדיסציפלינה של הקהילה, ולפחות אחד הוא בעל הכשרה בהובלת קהילות.
מובילי הקהילה
* 80 משתתפים לפחות * 20-15 משתתפים בכל קהילה. * 20-15 משתתפים בכל קהילה. מספר המשתתפים בקהילה
* 60 או 30 שעות, מתוכן שני מפגשי פא"פ לפחות. * 60 שעות- מתוך שעות אלה 60% הינן מפגשי פא"פ

* 30 שעות- כל השעות הן פא"פ
* 60 שעות- מתוך שעות אלה 60% הינן מפגשי פא"פ

* 30 שעות- כל השעות הן פא"פ  
היקף הפעילות בשנה וסוג מפגשים (פא"פ/ווירטואלי)
* קהילה אחת. * מספר הקהילות אינו מאפשר קהילת מובילים. * לפחות אחת מהקהילות היא קהילת מובילי קהילות.   מספר ופירוט הקהילות במיזם
* פיתוח ע"י מובילי הקהילה בתמיכת המו"פ, או ליווי ע"י גוף מלווה. * פיתוח ע"י מוביל הקהילה בתמיכת המו"פ.   * לקהילה גוף מקצועי מלווה שמנחה את קהילת המורים המובילים את הקהילות.
* חלק מהעבודה עם קהילת המובילים כולל פיתוח חומרים.
* הגוף המקצועי המלווה את הקהילה או את מובילי הקהילות הוא גוף מוכר שזכה במכרז המבצעים הפדגוגיים של אגף א' לפיתוח מקצועי עו"ה.
פיתוח / גוף מלווה של הקהילה
* מתקיימים קשרים מקצועיים הדדיים בין המפמ"ר לבין חברי הקהילה.
* המפמ"ר מאפשר את קיום הקהילה ודואג לסדירויות.
* המפמ"ר מקיים דיאלוג עם הגוף המפתח.
* מטרות הקהילה נקבעות בתיאום עם המפמ"ר. * מתקיימים קשרים מקצועיים הדדיים בין המפמ"ר לבין חברי הקהילה.
* המפמ"ר מעודד את קיום הקהילה, תומך בה ומסייע בבניית סדירויות המאפשרות את קיומה השוטף.
* המפמ"ר מקיים דיאלוג מקצועי עם הגוף המפתח.
תפקיד המפמ"ר
* לפחות אחד ממובילי הקהילה משתתף או השתתף בקהילה מקצועית על פי מומחיותו ובקורס להכשרת מובילי קהילות.
היקף הלמידה:
60 שעות בשנה ראשונה
60 או 30 שעות בשנה שניה
30 שעות בשנה שלישית ומעלה
* מוביל הקהילה משתתף או השתתף בקהילת מובילים שבמסגרתה הוא מקבל הכשרה בתחום הובלת קהילות מקצועיות לומדות.
* מוביל הקהילה מומחה בתחום הדיסציפלינרי שהקהילה פועלת במסגרתו.
* מוביל הקהילה משתתף בקהילת המורים המובילים, ובמסגרתה מוכשר להובלת קהילות מקצועיות לומדות.
היקף הלמידה:
60 שעות בשנה ראשונה
60 או 30 שעות בשנה שניה
30 שעות בשנה שלישית ומעלה
למידה של מובילי הקהילות
* הסילבוס כולל הגדרה של תוצרי הקהילה.
* התוצרים כוללים פיתוח או יישום של פרקטיקות הוראה והערכה וכן תוצר רפלקטיבי על תהליך ההוראה.
* התוצרים משקפים את הקשר בין פעילות הקהילה הלומדת ללמידת תלמידים.
תוצרי הקהילה