תהליך ההסדרה של קהילות מורים מקצועיות לומדות (קמ"לים)במערכת החינוך בישראל

בשנים האחרונות קמו בישראל מספר קהילות דיסציפלינאריות. קהילות אלו מומנו בעיקר על ידי עמותות ו/או המגזר השלישי. עקב ההכרה בתרומה ובחשיבות של קהילות מקצועיות לומדות כערוץ נוסף להתפתחות מקצועית של מורים, הוחלט על תהליך להסדרת תחום הקמ"לים במשרד החינוך.

תהליך זה החל בהקמת מו"פ קהילות מקצועיות דיסציפלינריות במכון מופ"ת אשר מומן בחלקו על ידי קרן טראמפ. עבודת המו"פ נעשית בתיאום מלא עם עינת רום, מנהלת אגף א', התפתחות מקצועית של עובדי הוראה.

בשלב ראשון של ההסדרה נעשה מיפוי של הקמ"לים הפועלות בשטח ורואיינו נציגי הקהילות השונות. זוהו מודלים שונים של קהילות וזוהו הצרכים הנדרשים להפעלת קהילות לאורך זמן. 

כפועל יוצא של מיפוי זה, עלה הצורך לכנס את אנשי המקצוע השותפים לפעילות הקהילות (אנשי אקדמיה, אנשי פיתוח קהילות, אנשי משרד החינוך) לחשיבה ועבודה משותפת במטרה לאפיין קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות במערכת החינוך ואת אופן הפעלתם. לשם כך התקיימו שלשה ימים מרוכזים במתכונת הבאה: יומיים מלאים שהתקיימו בירושלים בחודש יוני 2017, יום נוסף בתחילת יולי 2017 שהתקיים במכון מופת. בין שני חלקי ימי החשיבה התכנסה ועדת היגוי מצומצמת יותר על מנת לדון בתוצרים של ימי הכינוס הראשונים.

תובנות ותוצרי המפגשים מהווים את ראשית ההסדרה של קהילות מורים מקצועיות לומדות במערכת החינוך.