מודלים להפעלת קהילות מקצועיות לומדות דיסציפלינריות בחינוך

קיימים מודלים שונים להפעלת קהילות מקצועיות לומדות. לקראת שנת תשע"ח הוגדרו שלושה מודלים אשר יוכרו ויתוקצבו על ידי משרד החינוך. במהלך השנה יוקם פורום אשר יבחן את המודלים שהוגדרו כדי לשפר או לשנות אותם, ויגדיר מודלים נוספים על פי הצורך. בלוח 2 מוצגים שלושה מודלים להפעלת קהילות מקצועיות לומדות.

לוח 2. מודלים להפעלת קהילה מקצועית לומדת דיסציפלינרית

מודל ג' קהילה וירטואלית מודל ב' קהילה בודדת מודל א' קהילה רשתית זהות/מאפיין הקהילה
* את הקהילה מנחים שלושה מובילים:
מוביל 1 - מומחה תוכן;
מוביל 2 - מורה בפועל;
מוביל 3 - מומחה לקהילות ברשת.
* לפחות מוביל אחד בקהילה הוא מורה מוביל בתחום הדיסציפלינה של הקהילה, ולפחות אחד הוא בעל הכשרה בהובלת קהילות. * הנחיית הקהילות מתבצעת ע"י מוביל בודד או שניים שמנחים בשיתוף פעולה. * לפחות מוביל אחד בקהילה הוא מורה מוביל בתחום הדיסציפלינה של הקהילה, ולפחות אחד הוא בעל הכשרה בהובלת קהילות. * הנחיית הקהילות מתבצעת ע"י מוביל בודד או שניים שמנחים בשיתוף פעולה. מובילי הקהילה
* שליש מהמפגשים מתקיימים במעגלים של 80-100 משתתפים; שליש - במעגלים של כ-30 משתתפים; שליש - בקבוצות קטנות. * 20-15 משתתפים בכל קהילה. * 20-15 משתתפים בכל קהילה. מספר המשתתפים בקהילה
* לפחות שניים מהמפגשים הם פא"פ. * לפחות 60% מהמפגשים הם פא"פ. * לפחות 60% מהמפגשים מתקיימים פא"פ.   סוג מפגשים (פא"פ/וירוטואלי)
* קהילה אחת שבה 80-100 חברים. * מספר הקהילות אינו מאפשר קהילת מובילים. *   לפחות אחת מהקהילות היא קהילת מובילי קהילות.   מספר ופירוט הקהילות במיזם
פיתוח ע"י מובילי הקהילה בתמיכת המו"פ, או ליווי ע"י גוף מלווה.   פיתוח ע"י מוביל הקהילה בתמיכת המו"פ.   * לקהילה גוף מקצועי מלווה שמנחה את קהילת המורים המובילים את הקהילות.
* חלק מהעבודה עם קהילת המובילים כוללת פיתוח חומרים.
* הגוף המקצועי המלווה את הקהילה או את מובילי הקהילות הוא גוף מוכר שזכה במכרז המבצעים הפדגוגיים של אגף א' לפיתוח מקצועי עו"ה.
פיתוח / גוף מלווה של הקהילה  
60 שעות 60 שעות 60 שעות היקף פעילות הקהילה בשנה
* מתקיימים קשרים מקצועיים הדדיים בין המפמ"ר לבין חברי הקהילה. * המפמ"ר מאפשר את קיום הקהילה ודואג לסדירויות. * המפמ"ר מקיים דיאלוג עם הגוף המפתח. * מטרות הקהילה נקבעות בתיאום עם המפמ"ר. * מתקיימים קשרים מקצועיים הדדיים בין המפמ"ר לבין חברי הקהילה.
* המפמ"ר מעודד את קיום הקהילה, תומך בה ומסייע בבניית סדירויות המאפשרות את קיומה השוטף.
* המפמ"ר מקיים דיאלוג מקצועי עם הגוף המפתח.
תפקיד המפמ"ר
* מובילי הקהילות משתתפים או השתתפו בקהילה מקצועית על פי מומחיותם. * מוביל הקהילה משתתף או השתתף בקהילת מובילים שבמסגרתה הוא מקבל הכשרה בתחום הובלת קהילות מקצועיות לומדות. * מוביל הקהילה מומחה בתחום הדיסציפלינרי שהקהילה פועלת במסגרתו. * מוביל הקהילה משתתף בקהילת המורים המובילים, ובמסגרתה מוכשר להובלת קהילות מקצועיות לומדות. למידה של מובילי הקהילות
* הסילבוס כולל הגדרה של תוצרי הקהילה.
* התוצרים כוללים פיתוח או יישום של פרקטיקות הוראה והערכה וכן תוצר רפלקטיבי על תהליך ההוראה.
* התוצרים משקפים את הקשר בין פעילות הקהילה הלומדת ללמידת תלמידים.
תוצרי הקהילה